REACH - RoHS - Conflict Minerals

REACH - RoHS - CONFLICT MINERALS

Den europeiska kemikalieförordningen REACH (EG) nr 1907/2006 handlar om registrering, utvärdering,godkännande och begränsningar av kemikalier. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en blandning eller en vara, berörs av reglerna i REACH.

Syftet med förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö. Alla kemiska ämnen som tillverkas i eller importeras till EU, i mängder som överskrider 1 ton per år, måste registreras hos Europeiska Kemikaliemyndigheten, ECHA, i Helsingfors.

REACH - Intyg om överensstämmelse

Via länken nedan kan intyg laddas ner gällande att BE Group Sverige AB förstår och uppfyller kraven enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

REACH - Intyg om överensstämmelse

För ytterligare information om REACH och ECHA se följande webbsidor:
Echa Europa

http://www.kemi.se/templates/Page____4676.aspx.


RoHS-intyg

RoHS-direktivet (2011/65/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att
ersätta vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik.
RoHS-direktivet begränsar innehållet av vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Via länkarna nedan kan ni ladda ner intyg från BE Group Sverige AB beträffande våra lagerförda stålsorter och legeringar i förhållande till de ämnen som regleras i RoHS-direktivet.

Svensk version: 

RoHS-Intyg maj 2016 (pdf)

English version:

RoHS-Certificate of Compliance, May 2016 (pdf)


Conflict Mineral

Intyg från BE Group beträffande handel och användning av "Conflict Minerals" kan laddas ner nedan.

Conflict Minerals Document