MILJÖARBETE

PRIORITERADE MILJÖOMRÅDEN


Transporter

BE Groups mål är att kontinuerligt öka andelen leveranser till våra lager via tåg och båt. När det inte är möjligt sker leveranserna via lastbil. Vi följer upp och beräknar utvecklingen för det transportarbete vi använder vid frakter från leverantörer till oss och vidare från våra anläggningar till våra kund. 

Energiförbrukning

Tack vare ett minskat utnyttjande av olja och gas till förmån för fjärrvärme samt konsolidering av antalet anläggningar, har BE Group länge haft en trend av minskande energiförbrukning i de egna anläggningarna. Under de senaste åren har dock trenden planat ut till följd av en ökad andel produktionsserviceförsäljning. BE Groups totala energiförbrukning uppgick till 86 kWh/ton (87) (motsvarande scope 1 & 2 enligt GHG). Under 2018 kommer arbetet fortsätta med bland annat energianvändningskartläggning av våra stora enheter i Sverige och Finland. 

Produktionsutsläpp

BE Group har endast en begränsad mängd utsläpp från den egna verksamheten. I huvudsak kommer utsläppen från produktionsenheterna i Malmö, Norrköping och Åbo där arbetsmoment som målning och stålblästring utförs. Reningen av lösningsmedel (VOC) från målningsanläggningar och stoftutsläpp från blästrings- och skärmaskiner är mycket effektiv. På samtliga produktionsenheter finns de miljötillstånd som krävs.

Avfallshantering

Restprodukter i BE Groups verksamhet är framför allt metall, trä och papp. Dessa sorteras och återvinns i största möjliga utsträckning. Koncernen gör också en noggrann uppföljning av det arbete som leverantörerna av återvinningstjänster står för. 

Koldioxidavtryck

Minskningen av koldioxidutsläpp är en stor global miljöutmaning 

I förädlingskedjan från stålproducent till slutkund är det i producentledet som den absoluta merparten av koldioxidutsläppen sker. Inte desto mindre finns det saker som BE Group kan göra för att minska utsläppen i sin del av kedjan.

BE Group påbörjade under 2013 arbetet med att göra emissionsberäkningar enligt rekommendationerna i mätningsstandarden GHG (Greenhouse Gas Protocol) och detta arbete har fortsatt och förbättrats under 2017. Det beräknade koldioxidavtrycket från BE Groups anläggningar (motsvarande scope 1 & 2 enligt GHG) var 15 (16) kg CO2/ton sålt stål. Emissionen av koldioxid har minskats med hjälp av ett antal genomförda aktiviteter, bland annat har den svenska verksamheten övergått till att använda grön el.

Fortsatt utveckling och anpassning av emissionsberäkningar enligt standarden GHG kommer att ske under 2018 för att förbättra kunskapen och uppföljningen av emissionerna i  värdekedjan från leverantör till kund. Enligt bolagets egna uppskattningar svarar BE Group i nuläget för cirka 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i värdekedjan, medan transporter till och från BE Groups anläggningar svarar för cirka 5 procent. Resterande 94 procent av emissionerna härrör från producentledet.