MINSKADE CO2-UTSLÄPP OCH LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING

MÅLMEDVETET MILJÖARBETE

Tack vare ett målmedvetet miljöarbete har BE Group i Sverige på några år kunnat minska sin miljö- och klimatpåverkan avsevärt.

Bland annat har koldioxidutsläppen per sålt ton stål minskat med närmare 80 procent. Samtidigt har energiförbrukningen gått från 104 till 71 kWh per sålt ton. En viktig orsak till de minskade utsläppen är att företaget sedan 2013 använder sig av flera former av fossilfria energibärare, bland annat el, biogas och fjärrvärme, berättar Dan Gustafsson, ansvarig för energi och hållbarhetsarbete inom BE Group.

– Vi har successivt gått över till att använda mer hållbara energibärare. Exempelvis har vi sedan årsskiftet gått över till fossilfria Fjärrvärmeleveranser till vår anläggning i Norrköping.

BE Group bedriver sedan 2012 ett aktivt hållbarhetsarbete. Beräkningar av företagets koldioxidutsläpp görs enligt rekommendationerna i Greenhouse Gas Protocol, GHG. Första uppföljningsåret var 2013, berättar Dan Gustafsson. Då låg det beräknade koldioxidavtrycket från BE:s anläggningar på 3200 ton, vilket motsvarar 25,8 kilogram CO2 per sålt ton stål.

– Under 2018 var utsläppen 700 ton, eller 4,9 kilo per sålt ton, vilket innebär en minskning med närmare 80 procent. 

Minskningen av koldioxidutsläppen är en stor och viktig global utmaning, konstaterar Dan Gustafsson vidare. I förädlingskedjan från stålproducent till slutkund är det i producentledet som merparten av koldioxidutsläppen sker. Enligt de beräkningar som företaget gjort svarar BE Group i nuläget endast för runt en procent av de totala utsläppen, medan transporter till och från företagets anläggningar står för runt fem procent.

– Resterande 94 procent härrör sig alltså från producentledet, konstaterar Dan Gustafsson.

HVO-Diesel i Östergötland

När det gäller transporter till och från BE:s lager så är målsättningen att så mycket som möjligt ska skickas med tåg eller båt. Där detta inte är möjligt sker leveranserna med lastbil. Mindre än hälften av transporterna sker idag på landsväg, konstaterar Dan Gustafsson. Men här jobbar företaget aktivt för att hitta transportföretag som liksom BE har ett uttalat och medvetet hållbarhets- och miljöfokus.

Under 2019 har BE Group börjat samla in mer detaljerad data för aktuell bränsleanvändning, både mängd och typer av bränsle. Insamlingen sker tillsammans med de företag som sköter transporterna från BE:s anläggningar till företagets kunder.

– Kombinerat med data på transporterade ton och körda kilometer skall vi i detalj börja analysera och beräkna CO2 emissionen, berättar Dan Gustafsson.

– Målet är att lära oss mer om dessa emissioner och hur vi kan påverka dem ur ett miljöperspektiv. En av våra samarbetspartners, Alltransport i Östergötland AB, använder HVO-diesel och det blir intressant att studera effekten av detta.

Minskad energiförbrukning

När det kommer till energiförbrukningen så påverkas den av leveransvolymerna. Produktionen (materialbearbetning och service) som sker i BE Groups egna anläggningar är mest energikrävande, lagerhållningen i sig är mindre energikrävande.

År 2013 låg den totala energiförbrukningen på 12 900 MWh, vilket motsvarar 104 kWh för varje ton levererat stål. Energiförbrukningen har nu minskat till 10 100 MWh, samtidigt har volymerna ökat vilket gör att energiförbrukningen för varje ton levererat stål nu är 71 kWh. Detta motsvarar en minskning av mer än 30 %, säger Dan Gustafsson.

Arbetet med att minska energianvändningen pågår kontinuerligt, berättar Dan Gustafsson.

– Vi har bland annat gått över till LED-belysning i flera av våra anläggningar. Vi har dessutom installerat effektiva ventilationsfläktar och nya tryckluftskompressorer, och vi har flyttat huvudkontoret i Malmö till mindre och modernare lokaler.

Begränsade utsläpp

Utsläppen från produktionsanläggningarna i Malmö och Norrköping är begränsade. Enligt Dan Gustafsson lever BE Group gott och väl upp till de miljökrav som ställs, exempelvis när det gäller rening av lösningsmedel från målningsanläggningar och stoff från blästrings- och skärningsmaskiner. När det gäller restprodukter, i första hand metall, trä och papp, så sorteras och återvinns detta i största möjliga mån. Dessutom, konstaterar Dan Gustafsson, görs det kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att leverantörerna av återvinningstjänsterna lever upp till det de lovar. 

Stålproduktion är en tung och energikrävande industri. Samtidigt är livslängden på stålkonstruktioner lång och återvinningsgraden hög jämfört med många andra material.

– BE Group ligger långt fram när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete, men det innebär inte att vi tänker slå oss till ro. Det finns alltid mer att göra för att minska våra avtryck på miljön, avslutar Dan Gustafsson.


-------------------------------------------------------------------------
Artikeln ovan är hämtad ur BE Groups kundtidning "Nya DImensioner", nr 4 2019.