MILJÖARBETE MED RESULTAT

ETT MILJÖARBETE SOM GETT RESULTAT

Minskade koldioxidutsläpp, lägre energiförbrukning, effektivare avfallshantering och en minimering av produktionsutsläppen.

BE Group arbetar målmedvetet för att minska företagets påverkan på miljön. De senaste åren har koldioxidutsläppen per sålt ton stål minskat med över 70 procent, samtidigt har energiförbrukningen gått ner från 104 till 85 kWh per sålt ton. 

Inte minst minskningen av koldioxidutsläppen är en stor och viktig global utmaning, konstaterar Dan Gustafsson, ansvarig för bland annat miljö- och hållbarhetsarbete inom BE Group.

– I förädlingskedjan från stålproducent till slutkund är det i producentledet som den absoluta merparten av koldioxidutsläppen sker. Enligt våra beräkningar svarar BE i nuläget endast för en procent av de totala utsläppen, medan transporter till och från våra anläggningar står för runt fem procent. Resterande 94 procent härrör sig alltså från producentledet. Icke desto mindre finns det saker som vi kan göra för att minska utsläppen i vår del av värdekedjan, säger Dan Gustafsson. 


GÅTT ÖVER TILL GRÖN EL
Sedan 2012 bedriver BE Group ett aktivt och målmedvetet hållbarhetsarbete. Beräkningar av företagets koldioxidutsläpp görs sedan dess enligt rekommendationerna i Greenhouse Gas Protocol, GHG. Första uppföljningsåret var 2013, berättar Dan Gustafsson vidare. Då låg det beräknade koldioxidavtrycket från BE:s anläggningar på 3200 ton, vilket motsvarar 25,8 kilogram CO2 per sålt ton stål.

Fem år senare, 2017, hade utsläppen minskat till 950 ton – eller 6,9 kilo per sålt ton. En minskning med närmare 75 procent.

– En viktig orsak till de minskade utsläppen är att vi sedan 2013 använder oss av grön el. Vi har succesivt gått över från fossilbaserad energi till mer hållbara energibärare, säger Dan Gustafsson.

– Exempelvis har vi ökat andelen tjänstebilar som kan köras på mer hållbara bio och HVO-bränslen. Sedan april i år använder vi oss av biogas i vår anläggning i Malmö.


HÅLLBARA TRANSPORTER
När det gäller varutransporter till och från BE:s lager så är målsättningen att så mycket som möjligt ska skickas med tåg eller båt. Där detta inte är möjligt sker leveranserna med lastbil.

Idag sker mindre än hälften av transporterna sker på landsväg. Här jobbar företaget aktivt för att hitta transportföretag som liksom BE har ett uttalat och medvetet hållbarhets- och miljöfokus, berättar Dan Gustafsson.


MINDRE EL TROTS STÖRRE VOLYMER
När det kommer till energiförbrukningen så påverkas den av leveransvolymerna. Det är framför allt produktionen – materialbearbetning och service – som kräver energi, medan lagerhållningen är mindre energikrävande. 

År 2013 låg den totala energiförbrukningen på 12 900 MWh, vilket motsvarar 104 kWh för varje ton levererat stål. Fem år senare har energiförbrukningen minskat till 11 600 MWh, samtidigt har volymerna ökat vilket gör att energiförbrukningen för varje ton levererat stål minskat till 85 kWh. 

Arbetet med att minska energianvändningen pågår kontinuerligt, berättar Dan Gustafsson.

– Vi har bland annat gått över till LED-belysning i flera av våra anläggningar. Vi har dessutom installerat effektiva ventilationsfläktar och nya tryckluftskompressorer, och i våras flyttade vi huvudkontoret i Malmö till mindre och modernare lokaler.


BEGRÄNSADE UTSLÄPP
Utsläppen från produktionsanläggningarna i Malmö och Norrköping är begränsade. Enligt Dan Gustafsson lever BE Group gott och väl upp till de miljökrav som ställs, exempelvis när det gäller rening av lösningsmedel från målningsanläggningar och stoff från blästrings- och skärningsmaskiner.

När det gäller restprodukter, i första hand metall, trä och papp, så sorteras och återvinns detta i största möjliga mån. Dessutom, konstaterar Dan Gustafsson, görs det kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att leverantörerna av återvinningstjänsterna lever upp till det de lovar.

Stålproduktion är en tung och energikrävande industri. Samtidigt är livslängden på stålkonstruktioner lång och återvinningsgraden hög jämfört med många andra material.

– BE Group ligger långt fram när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete, men det innebär inte att vi tänker slå oss till ro. Det finns alltid mer att göra för att minska våra avtryck på miljön, avslutar Dan Gustafsson.
 

-------------------------------------------------------------------------
Artikeln ovan är hämtad ur BE Groups kundtidning "Nya DImensioner", nr 3 2018.