Miljö

Miljö - en integrerad del av verksamheten

BE Group arbetar aktivt med miljöfrågor som en integrerad del av verksamheten. Vi har en etablerad plattform för att utveckla vår miljöstyrning och utmaningen ligger i mätbara ständiga förbättringar och en positiv utveckling av miljöprestanda. Med vår position mellan stålproducenterna och kunderna är det framför allt inom transportområdet som vi har möjlighet att bidra till en minskad miljöpåverkan. Utöver detta arbetar vi för att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering.

Grunden i vårt miljöarbete är vår miljöpolicy

BE Group Sverige AB följer den internationella standarden SS-EN ISO 14001 för miljöledningssystem. Hållbarhet är en av våra viktiga värderingar och vår miljöpåverkan är en del inom detta område. Vi skall sträva mot att vår verksamhet bedrivs på sådant sätt att den begränsar påverkan på miljön. Genom att sätta upp kort- och långsiktiga miljömål skapar vi ett engagemang så att miljöfrågorna blir en naturlig del av det dagliga arbetet.

Vi skall:

  • Minst uppfylla gällande miljölagstiftning och lokala myndighetskrav.
  • Använda energi och naturresurser på ett hållbart sätt.
  • Verka för ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Genom mätningar och revisioner utvärderas miljösituationen löpande.
  • Verka för att avfallsmängderna och utsläppen från våra anläggningar minskar.
  • Ta vara på och befrämja möjligheterna att göra miljöanpassningar vid investeringar och   förändringar i processer och anläggningar.
  • Genom fortlöpande utbildning upprätthålla en hög kunskapsnivå i miljöfrågor.
  • Dokumentera och kommunicera vårt miljöarbete till våra anställda samt ge en öppen och saklig information till externa intressenter.
  • Ha en lämplig beredskap för att hantera miljöolyckor och oavsiktliga utsläpp till miljön

Nedan hittar du länkar till certifikat och deklarationer