Fortsatt minskad miljö- och klimatpåverkan

BE Groups Hållbarhetsarbete

Fortsatt minskad miljö- och klimatpåverkan 

Hallbarhet2020_270px.jpgBE Group jobbar vidare med att minimera företagets miljö- och klimatpåverkan. Förra året hamnade CO2-utsläppen på 3,2 kilo per sålt ton, vilket är en minskning med 85 procent jämfört med 2013. Under samma period har energiförbrukningen vid företagets anläggningar minskat med över 30 procent. En förklaring till de minskade utsläppen är att BE Group sedan 2013 använder sig av flera former av fossilfria energibärare.

BE Group bedriver sedan 2012 ett aktivt hållbarhetsarbete. Beräkningar av företagets koldioxidutsläpp görs enligt rekommendationerna i Greenhouse Gas Protocol, GHG. 

Första uppföljningsåret var 2013. Då låg det beräknade koldioxidavtrycket från BE:s anläggningar på 3200 ton, vilket motsvarar 25,8 kilogram CO2 per sålt ton stål.

– Under 2019 var utsläppen 400 ton, eller 3,2 kilo per sålt ton, vilket innebär en minskning med närmare 85 procent, konstaterar Ulrika Leray, HSEQ-chef på BE Group. 

Minskningen av koldioxidutsläppen är en stor global utmaning. I förädlingskedjan från stålproducent till slutkund är det dock framför allt i producentledet som utsläppen sker. Beräkningar visar att BE Group i nuläget endast står för runt en procent av de totala utsläppen, medan transporter till och från företagets anläggningar står för runt fem procent. Resterande 94 procent kommer från producentledet.

TRANSPORTER
BE Groups målsättningen är att så stor del som möjligt av transporterna till och från företagets lager ska skickas med tåg och båt. Där detta inte är möjligt sker leveranserna med lastbil och här jobbar man aktivt för att hitta transportföretag som liksom BE har ett uttalat hållbarhets- och miljöfokus. 

Under 2019 har BE Group samlat in detaljerad data för aktuell bränsleanvändning. Det handlar både om mängd och vilka olika typer av bränsle som används vid lastbilstransporter, berättar Ulrika Leray.

– Insamlingen har skett i samarbete med BE:s transportörer. Kombinerat med data över transporterade ton samt körda kilometer har vi börjat analysera och beräkna CO2 emissionen från transporterna.

– Två av de företag vi använder har under 2019 kört med diesel innehållande HVO/BIO-komponenter i den dagliga verksamheten. Den första uppskattningen indikerar att detta har minskat koldioxidutsläppen med omkring 40 procent från transporttjänster som gjorts av dessa två företag, berättar Ulrika Leray.

Under början av 2020 har ytterligare en av BE Groups transportpartners börjat använda BIO-gas i några sina fordon.

ENERGIFÖRBRUKNING
När det kommer till energiförbrukningen så påverkas den av leveransvolymerna. Produktionen (materialbearbetning och service) som sker i BE Groups egna anläggningar är mest energikrävande, medan själva lagerhållningen är mindre energikrävande. 

2013 låg den totala energiförbrukningen på 12 900 MWh, vilket motsvarar 104 kWh för varje ton levererat stål. Sedan dess har energiförbrukningen minskat till 8 800 MWh. Det gör att energiförbrukningen för varje ton levererat stål nu ligger på 71 kWh – en minskning med mer än 30 procent. 

UTSLÄPP
Utsläppen från BE Groups anläggningar var redan tidigare begränsade. Den pågående centraliseringen av lager och produktion, samt investeringen i en ny modern produktionslinje i Norrköping innebär ytterligare ett stort kliv i positiv riktning. 

Enligt Ulrika Leray lever BE Group idag mer än väl upp till de miljökrav som ställs på exempelvis rening av lösningsmedel från målningsanläggningar och stoff från blästrings- och skärningsmaskiner. 

När det gäller restprodukter, i första hand metall, trä och papp, så sorteras och återvinns detta i största möjliga mån. Dessutom görs det kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att leverantörerna av återvinningstjänsterna lever upp till det de lovar. 

Stålproduktion är en tung och energikrävande industri. Samtidigt är livslängden på stålkonstruktioner lång och återvinningsgraden hög jämfört med många andra material.

– BE Group ligger långt fram när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete, men det innebär inte att vi tänker slå oss till ro. Det finns alltid mer att göra för att minska våra avtryck på miljön, avslutar Ulrika Leray. ■

Fotnot: HSEQ står för Health, Safety, Environment and Quality

-------------------------------------------------------------------------
Artikeln ovan är hämtad ur BE Groups kundtidning "Nya Dimensioner", nr 3 2020.