BE Groups hållbarhetsarbete

BE Bidrar till en klimatvänligare stålindustri

Senast år 2045 ska Sverige ha en stålindustri som är både fossilfri och konkurrenskraftig. Det slås fast i den färdplan för klimatet som de svenska stålföretagen tillsammans med branschorganisationen Jernkontoret överlämnade till regeringen i april 2018.

Redan nu har Sverige tack vare ett engagerat och målmedvetet miljö- och klimatarbete från många olika aktörer kommit en bra bit på väg. Hållbarhetstänkandet genomsyrar även BE Groups verksamhet, och de senaste åren har bolaget vidtagit en rad viktiga åtgärder bland annat för att minska sitt energiberoende och minska utsläppen av koldioxid.

Sedan 2013 har BE minskat sina CO2-utsläpp med 85 procent. Till de mer avgörande insatserna hör bland annat centraliseringen av lager och produktion till Norrköping, samt de omfattande investeringar som gjorts i moderna och energieffektiva maskiner. 

– De stora förändringarna är gjorda, nu handlar det mer om att se över hur vi kan optimera enskilda parametrar ytterligare, säger Ulrika Leray, HSEQ-ansvarig på BE Group.

ulrika.mindre.jpg

EGNA KLIMATDEKLARATIONER 

Miljö- och klimatarbetet är ett ständigt pågående strategiskt arbete, konstaterar Ulrika Leray vidare. Det gångna året lanserade företaget bland annat klimatdeklarationer, så kallade EPD:er eller Environmental Product Declarations, för en rad olika produktgrupper.

Från och med januari i år är det ett lagstadgat krav att det ska finnas klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader. Hos BE omfattas än så länge åtta olika produktgrupper.

Utöver tre olika typer av armering (rakstål, armeringsnät samt klippt och bockat) även balk, stångstål, varmvalsad plåt samt varm- och kallformade hålprofiler.

MÄTER FÖR ATT MINSKA

Varje deklaration innehåller mängder av data gällande allt från tillverkningsprocesser till transporter. Syftet med deklarationerna är dels att bidra till ett mer hållbart byggande, dels att underlätta för BE:s kunder i deras miljö- och klimatarbete, konstaterar Ulrika Leray. Även produktionsservice, exempelvis blästring och målning, av balk och hålprofiler omfattas av de nya miljövarudeklarationerna

– Det handlar om att säkerställa att vårt nedslag på ekologin och våra hållbara lösningar går att redovisa. Att mäta är första steget till att minska.

VATTENBASERAD FÄRG 

– En annan viktig insats som genomförts under året är att vi gjort storskaliga tester med vattenbaserad färg i produktionen. Idag används lösningsmedelsbaserad färg och en övergång till vattenbaserad färg skulle innebära både minskade utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar och en förbättrad arbetsmiljö för personalen, säger Ulrika Leray.

För fyra år sedan överlämnade de svenska stålföretagen en gemensam färdplan för klimatet till regeringen. Målsättningen är att Sverige ska ha en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri senast år 2045.

SVERIGE LÅNGT FRAM 

Sverige ligger enligt Ulrika Leray långt fram när det gäller klimatarbete, och inte minst inom BE har man tagit utmaningarna på allra största allvar.
Samtidigt är det inte inom grossistledet utan i producentledet som de största utmaningarna finns, konstaterar Ulrika Leray vidare. 

– Att tillverka stål är en energikrävande process. Närmare nittiofem procent av stålindustrins samlade CO2-utsläpp kommer från producentledet. Det är de resterande fem procenten som grossister som BE Group har möjlighet att påverka.

De senaste åren har BE gjort stora miljö- och klimatmässiga förbättringar i sin verksamhet. Det handlar om allt från investeringar i mer energieffektiva maskiner och byte till effektivare ventilationssystem och LED-belysning i produktionen till att se över transporter och en succesiv övergång till mer miljövänliga bränslen.
 

-------------------------------------------------------------------------
Artikeln ovan är hämtad ur BE Groups kundtidning "Nya Dimensioner", nr 3 2022.