INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group Q1 2021

20 April 2021, 14:00

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 100 MSEK (1 118)
  • Underliggande rörelseresultatet ökade till 68 MSEK (42)
  • Lagervinster och -förluster uppgick till 18 MSEK (-11) och jämförelsestörande poster till 0 MSEK (-35)
  • Rörelseresultatet ökade till 86 MSEK (-4)
  • Resultat efter skatt ökade till 63 MSEK (-23)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60 MSEK (93)
  • Resultat per aktie ökade till 4,88 kr (-1,75)

VDs kommentar
BE Group gör sitt resultatmässigt bästa kvartal sedan mer än tio år tillbaka. Under föregående år visade BE Group att fallhöjden vid konjunkturnedgångar reducerats och under första kvartalet visar bolaget tydligt sin potential under mer gynnsamma marknadsförutsättningar.

Försäljningen under första kvartalet 2021 var i paritet med samma kvartal föregående år men det underliggande rörelseresultatet förbättrades avsevärt och landade på 68 MSEK (42). Bakgrunden är ökade bruttomarginaler och lägre kostnader.

Stigande stålpriser i kvartalet medförde lagervinster på 18 MSEK, att jämföras med lagerförluster om -11 MSEK samma period föregående år, och rörelseresultatet uppgick till 86 MSEK (-4). Det skall dock noteras att rörelseresultatet under första kvartalet 2020 belastades med jämförelsestörande poster om -35 MSEK avseende centralisering av lager och produktion till Norrköping samt stängning av lagret i Malmö.

Fortsatt återhämtning
Marknaden fortsätter att gradvis återhämta sig och materialpriserna som steg snabbt och mycket i slutet av förra året har fortsatt stiga under kvartalet. På huvudmarknaderna är återhämtningen tydlig inom både bygg- och tillverkningsindustrin. Förhoppningen är att pandemin börjar närma sig slutet men osäkerheten om hur den kan komma att påverka 2021 finns fortfarande kvar.

Stålprisutvecklingen
Efter en lång period av ganska låga stålpriser uppfattas de nu av många som höga, men stålproducenterna skulle nog benämna dagens priser som långsiktigt mer hållbara.

Europeiska leverantörer av fordonsrelaterade produkter är fullbokade in i tredje kvartalet och alternativet att importera stål till Europa är begränsat på grund av bättre priser och högre behov utanför Europa. Detta betyder stigande stålpriser under andra kvartalet och möjligen även i tredje kvartalet. Självklart under förutsättning att fordonssektorn utnyttjar sina allokeringar.

BE Group följer marknadsutvecklingen noga och gör kontinuerliga anpassningar.

Framtiden
Arbetet med att bygga ett stabilt och långsiktigt lönsamt bolag fortsätter och i tider när det går bra är det viktigt att inte bli bekväm och slappna av. Efter ett antal år av gnetande och strukturella förändringar är ordet bekväm lyckligtvis inte en del av bolagets DNA. Fokus just nu ligger på mindre och återkommande förbättringar inom alla delar av bolaget. Huvudsyftet är att förbättra kundernas upplevelse av att göra affärer med oss. Det handlar bland annat om kompetens, leveranssäkerhet, erbjudande och tillgänglighet. Arbetsnamnet är kort och gott kundupplevelse.

Peter Andersson, VD och koncernchef

 
Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.