INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group Bokslutskommuniké 2019 - Styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie

30 January 2020, 07:45

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade med 15% till 984 MSEK (1 154)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (17)
  • Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (22)
  • Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (11)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 85 MSEK (80)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,57 kr (0,83)

VDs kommentar
Den svagare efterfrågan som präglade andra och tredje kvartalet, fortsatte under årets sista kvartal och nettoomsättningen sjönk med 15 procent jämfört med föregående år. Som en följd av detta minskade det underliggande rörelseresultatet till 9 MSEK (16).

Relativt stabila stålpriser i kvartalet medförde en mindre lagerförlust om 1 MSEK, att jämföras med en lagervinst om 1 MSEK samma period föregående år, och rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (22).

Löpande kapacitetsanpassningar till den lägre efterfrågan tillsammans med effekter av tidigare genomförda strukturåtgärder gör att antalet anställda fortsätter minska i kvartalet. Genomförda effektiviseringar och andra förbättringsåtgärder har gjort att bruttomarginalen stärkts med 0,8 procentenheter under kvartalet jämfört med föregående år.

Tonnage och försäljningstillväxt
I kvartalet har affärsområde Sverige & Polen haft en negativ tonnagetillväxt till följd av fortsatt vikande efterfrågan från både bygg- och tillverkningsindustrin och omsättningen minskade med 19 procent.

Inom affärsområde Finland & Baltikum har den hårda konkurrensen i kombination med svagare efterfrågan från större OEM-kunder medfört att tonnaget minskade med 9 procent vilket gav en omsättningsminskning på 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Det svagare rörelseresultatet har dock kompenserats av att rörelsekapitalet minskat vilket medför ett starkt kassaflöde i perioden.

Effektiviseringar och investeringar
Den konjunkturnedgång som började tidigare i år har fortsatt och förstärkts. Detta innebär att fokus på effektiviseringar och att ta marknadsandelar fortsätter att vara prioriterat. Investeringarna i Norrköping som kommunicerats tidigare, totalt uppgående till ca 60 MSEK, löper på enligt plan och kommer tydligt stärka koncernens konkurrenskraft.

Peter Andersson, VD och koncernchef


Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef 
tel: 0706-53 76 55    e-post: peter.andersson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO 
tel: 0705-60 31 75    e-post: daniel.faldt@begroup.com


Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.