INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Groups årsstämma 2020

29 April 2020, 17:10

BE Groups årsstämma 2020 avhölls idag, onsdagen den 29 april, på BE Groups huvudkontor. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Carina Andersson, Lars Olof Nilsson, Petter Stillström och Jörgen Zahlin, som även omvaldes som ordförande för styrelsen. Mats O Paulsson valdes till ny styrelseledamot.

Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1 260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet beslutades att ingen ersättning ska utgå.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att ingen utdelning skulle lämnas samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 350 612 346 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär bland annat att ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella mål för koncernen och relevant affärsområde och får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för målen. Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast kontantlön och avgångsvederlag under uppsägningstid inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast kontantlön.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2021, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 26 920 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Ändring av bolagsordningen
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ändring av § 1, § 8 och § 11 i bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Christoffer Franzén, CFO
tel: +46 (0)705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.