INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group Q3 2018 – God tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet

23 October 2018, 07:45

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 15% till 1 111 MSEK (968).
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 26 MSEK (22).
  • Rörelseresultatet ökade till 33 MSEK (19).
  • Resultat efter skatt ökade till 23 MSEK (9).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 MSEK (97).
  • Resultat per aktie ökade till 1,73 kr (0,72).

VDs kommentar

Under det tredje kvartalet visade verksamheten god tillväxt och förbättrad lönsamhet och jämfört med föregående år ökade nettoomsättningen med 15%. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades med 22 procent vilket är drivet av organisk tonnagetillväxt, gynnsam prisutveckling, positiva valutaeffekter samt fortsatt förbättrad lönsamhet i produktionsverksamheterna i Sverige och Polen. Vi ser också att vårt fokus på kostnadskontroll i kombination med genomförda strukturåtgärder ger effekt.

Fortsatt ökande stålpriser i kvartalet medförde lagervinster på 7 MSEK, att jämföras med lagerförluster om -3 MSEK samma period föregående år. Sammantaget ökade rörelseresultatet och uppgick till 33 MSEK (19).

Glädjande är att vi efter periodens slut nått en överenskommelse med hyresvärden gällande underhållsbehovet för lagerbyggnaden i Malmö och som en del i detta tecknas ett nytt hyresavtal med reducerad hyra. Uppgörelsen medför att uppskattningsvis 4 MSEK av den avsättning som gjordes i slutet av 2017 kommer kunna lösas upp under fjärde kvartalet 2018.

Tonnage och försäljningstillväxt
Efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god. I kvartalet har vi haft tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen med 8 procent och en omsättningsökning med hela 20 procent. Inom affärsområde Finland & Baltikum fortsätter den hårda konkurrensen främst på tunnplåt, vilket utgör en betydande del av den verksamheten, samtidigt som vi ser en något vikande efterfrågan i Baltikum. Trots detta ökade nettoomsättningen under kvartalet med 14 procent mot föregående år. Fortsatt prisuppgång och volymutveckling har ökat rörelsekapitalet under kvartalet vilket delvis kompenserats av den positiva resultatutvecklingen. Utvecklingen medför dock ett negativt kassaflöde i perioden vilket vi förväntar oss korrigeras under fjärde kvartalet.

Utsikter
Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara god på bolagets huvudmarknader samtidigt som stålpriserna bedöms hålla sig i nivå med det tredje kvartalet. Vårt pågående förändringsarbete fortsätter stärka koncernens lönsamhet.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

 
Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO tel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.