INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group Bokslutskommuniké 2018 – Starkare resultat och kassaflöde under fjärde kvartalet, styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie

31 January 2019, 07:45

Fjärde kvartalet  

  • Nettoomsättningen ökade med 5% till 1 154 MSEK (1 095).
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 17 MSEK (9).
  • Rörelseresultatet ökade till 22 MSEK (5), inklusive jämförelsestörande poster om 4 MSEK (-10).
  • Resultat efter skatt ökade till 11 MSEK (-5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 80 MSEK (10).
  • Resultat per aktie ökade till 0,83 kr (-0,40).

VDs kommentar
Verksamheten fortsatte leverera tillväxt och förbättrad lönsamhet under det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent och resultatet förbättrades markant, främst drivet av tonnagetillväxt och förbättrad lönsamhet i produktions-verksamheterna i Sverige och Polen och trots att den finska verksamheten led av temporärt ökade produktions- och materialkostnader. Även distributionsverksamheterna på våra huvudmarknader går allt bättre och vi ser att vårt fokus på förbättringsaktiviteter ger effekt.

Stålpriserna stabiliserades i nivå med föregående kvartal vilket medförde lägre lagervinster jämfört med föregående år. Sammantaget ökade rörelseresultatet och det var glädjande att kassaflödet från den löpande verksamheten återhämtade sig enligt förväntan efter den relativt svaga utvecklingen de första tre kvartalen. Som en följd blir balansräkningen allt starkare och nettoskuldsättningsgraden har minskat till 49 procent (60).

Tonnage och försäljningstillväxt
Efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god. I kvartalet har vi haft en bra tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen medan Finland & Baltikum var i linje med föregående år.

För året som helhet har vi sett en liknande trend där tillväxten primärt kommer från affärsområde Sverige & Polen medan Finland & Baltikum ligger kvar på samma nivå som 2017. För helåret uppvisar koncernen en total försäljningstillväxt på 10 procent.

Utsikter
Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader samtidigt som stålpriserna bedöms hålla sig i nivå med det fjärde kvartalet. Fortsatt kostnadskontroll och arbete med förbättringsåtgärder förväntas fortsätta stärka koncernens lönsamhet.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.