INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Groups årsstämma 2019

25 April 2019, 17:00

BE Groups årsstämma 2019 avhölls idag, torsdagen den 25 april, på Malmö Börshus. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Petter Stillström, som även omvaldes som ordförande för styrelsen, Carina Andersson, Lars Olof Nilsson, Mikael Sjölund och Jörgen Zahlin. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1 260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Disposition av bolagets resultat
Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat för räkenskapsåret 2018, innebärande en utdelning till aktieägarna om 1,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes måndagen den 29 april 2019, vilket innebär att utdelning beräknas komma att utbetalas fredagen den 3 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som överensstämmer med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2018. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att rörlig ersättning maximalt ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2020, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 26 920 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Daniel Fäldt, CFO
tel: +46 (0)705-603175, e-post: daniel.faldt@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.