INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group Q2 2019 – Förbättrat resultat och kassaflöde

18 July 2019, 07:45

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 193 MSEK (1 312)
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (26)
  • Rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (22)
  • Resultat efter skatt ökade till 19 MSEK (7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 67 MSEK (17)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,44 kr (0,54)
  • Anders Martinsson har på egen begäran sagt upp sin anställning som VD och koncernchef på BE Group

VDs kommentar
Under andra kvartalet såg vi en nedgång på våra huvudmarknader, främst inom byggsektorn men i slutet av kvartalet även från underleverantörer inom tillverkningsindustrin. Vissa OEM-kunder har minskat beställningarna hos sina underleverantörer. Vi förväntar oss dock en viss återhämtning av denna effekt. Verksamheten levererade följaktligen en lägre försäljning jämfört med samma kvartal föregående år.

Vi såg i kvartalet en något starkare marginalutveckling i distributionsverksamheterna i Sverige och Finland medan pågående åtgärder i Baltikum och Lecor Stålteknik ännu inte gett full effekt. Glädjande är att produktionsverksamheten i Finland nu återhämtat sig efter ett antal svaga kvartal och levererar i nivå med föregående år. Stålpriserna var generellt sett fortsatt stabila och i nivå med första kvartalet. En, enligt vår bedömning temporär, sättning av priset på aluminium och rostfritt i föregående kvartal har nu stabiliserats och inga lagervinster eller lagerförluster noterades i kvartalet.

Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har medfört ett fortsatt positivt kassaflöde. Under kvartalet genererade den löpande verksamheten ett kassaflöde på 67 MSEK och för det första halvåret 129 MSEK.

Utsikter
Efterfrågan under tredje kvartalet förväntas totalt sett vara i nivå med andra kvartalet, justerat för semesterperioden. Stålpriserna bedöms generellt hålla sig i nivå med det andra kvartalet.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.