INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group Q2 2018 – Förbättrat underliggande rörelseresultat och kassaflöde

19 July 2018, 07:45

Andra kvartalet  

  • Nettoomsättningen ökade med 14% till 1 312 MSEK (1 147).
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 26 MSEK (21).
  • Underliggande rörelseresultat och rörelseresultat belastades av en reservering för en befarad kundförlust och lagerjustering i Baltikum om -12 MSEK.
  • Rörelseresultatet belastades därutöver med en jämförelsestörande post på -16 MSEK, ej kassaflödespåverkande, relaterad till nedläggning av verksamheten i Prerov, Tjeckien.
  • Rörelseresultatet ökade till 22 MSEK (-13).
  • Resultat efter skatt ökade till 7 MSEK (-14).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 17 MSEK (-49).
  • Resultat per aktie ökade till 0,54 kr (-1,03).

VDs kommentar

Under det andra kvartalet 2018 levererar koncernen ett underliggande rörelseresultat som är 20 procent starkare jämfört med samma period 2017. Justerat för engångskostnader i den baltiska verksamheten om -12 MSEK i kvartalet ökar det underliggande rörelseresultatet med 77 procent till 38 MSEK (21).

Rensat för Baltikum samt med återföring av jämförelsestörande poster om -16 MSEK (-42) avseende nedläggning av resterande verksamhet i Prerov, Tjeckien, levererar vi i kvartalet ett rörelseresultat i den löpande verksamheten motsvarande 50 MSEK (29). Förbättringen beror på en mix av tonnagetillväxt, prisutveckling, genomförda strukturåtgärder och fortsatt fokus på kostnader.

Jag kan nu konstatera att vi arbetat igenom alla enheter och medarbetarna har visat starkt engagemang och målmedvetenhet i detta arbete. Vi fortsätter dock att fokusera på ständiga förbättringar och ser en fortsatt potential i effektiviseringar.

Tonnage och försäljningstillväxt
Efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god. I kvartalet har vi haft tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen med 14 procent och en omsättningsökning med hela 28 procent. Inom affärsområde Finland & Baltikum fortsätter den hårda konkurrensen främst på tunnplåt, vilket utgör en betydande del av den verksamheten. Trots detta ökade det utlevererade tonnaget med 2 procent under kvartalet och nettoomsättningen med 9 procent mot föregående år. Den positiva resultatutvecklingen kompenserar för en marginell ökning av rörelsekapitalet under kvartalet vilket medför ett positivt kassaflöde i perioden.

Struktur- och organisationsförändring
Som nämnts inledningsvis har vi beslutat avveckla återstående del av verksamheten i Prerov, Tjeckien. Marknadssituationen medför att vi nu kommit till vägs ände med denna verksamhet. Avvecklingen bedöms vara slutförd innan årsskiftet.

Utsikter
Efterfrågan och prisutveckling under kommande kvartal förväntas vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader. Ståltullar och utannonserade europeiska skyddsåtgärder har medfört fortsatta prisökningar. Vi känner stark tilltro till att vårt löpande förbättringsarbete kommer fortsätta att stärka koncernen.

Anders Martinsson, VD och koncernchef
 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22  e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75  e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.