INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group Q1 2020

09 April 2020, 13:00

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 118 MSEK (1 205)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 42 MSEK (40)
  • Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om -35 MSEK relaterat till centralisering av lager- och produktionsverksamhet i Sverige
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 MSEK (34), inklusive lagerförluster om -11 MSEK (-6)
  • Resultat efter skatt uppgick till -23 MSEK (20)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 93 MSEK (62)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,75 kr (1,56)
  • Styrelsen beslutade i mars att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om utdelning för räkenskapsåret 2019

VDs kommentar
Försäljningen under första kvartalet 2020 var något lägre jämfört med samma kvartal föregående år men det underliggande rörelseresultatet förbättrades något och landade på 42 MSEK (40). Både försäljning och resultat skall ses i ljuset av den avmattning i efterfrågan som började under andra kvartalet 2019 och som följde med under hela andra halvåret. Sett över enskilda månader var försäljningen i mars i paritet med föregående år.

Utöver lagerförluster på -11 MSEK (-6) påverkades rörelseresultatet negativt av engångskostnader om 35 MSEK i enlighet med vad vi kommunicerade i mitten av mars avseende centralisering av lager- och produktionsverksamhet till Norrköping och stängning av lagret i Malmö. Rörelseresultatet landade då på -4 MSEK (34).

Det positiva underliggande resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet medförde ett starkt kassaflöde på 93 MSEK (62) från den löpande verksamheten.

Framtiden
Vi lämnar ett starkt kvartal bakom oss men med anledning av den snabba spridningen av Covid-19 och den för alla oerhört stora osäkerheten är det för närvarande helt omöjligt att kvantifiera den påverkan detta kommer att ha på verksamheten och resultatet för kommande kvartal och helåret 2020.

För att parera den kommande lägre efterfrågan har vi infört korttidsarbetsvecka, omförhandlat avtal och ökat kontrollen på rörelsekapital och kostnader. Vi är beredda att vidta fler och kraftigare åtgärder samtidigt som vi även är förberedda att med kort varsel växla upp och möta ökad efterfrågan från såväl nya som gamla kunder.

Det vi samtidigt gör är att fortsätta bygga ett bra bolag för framtiden. Utöver ständiga förbättringar och justeringar i alla delar av verksamheten är produktionsinvesteringarna i Norrköping i sin slutfas och kommer inom kort att tas i full drift. Centraliseringen av lager och produktionsverksamhet till Norrköping tillsammans med stängningen av lagret i Malmö löper på enligt plan. Dessa åtgärder kommer att stärka och förnya vårt erbjudande till marknaden samtidigt som vi tydligt minskar våra löpande kostnader.

Peter Andersson, VD och koncernchef
 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef 
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

 Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com 
 

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 13.00 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.