INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

Kallelse till årsstämma i BE Group AB

24 March 2020, 09:00

Aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2020 kl. 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare, som:

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdag den 23 april 2020,
  • dels senast torsdag den 23 april 2020, gärna före kl. 12.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdag den 23 april 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära sådan omregistrering hos sin förvaltare.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00 eller på bolagets hemsida, www.begroup.com. Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group AB, att. Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö, senast torsdag den 23 april 2020.

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset
Med anledningen av osäkerheten kring coronaviruset kommer BE Group att vidta nödvändiga åtgärder för att minska spridningsrisken i samband med årsstämman. Det kommer till exempel inte att erbjudas någon förtäring och sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Uppdaterad information om vilka eventuella ytterligare åtgärder som vidtas publiceras på bolagets hemsida www.begroup.com.

Förslag till dagordning

1.   Öppnande av stämman
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Godkännande av dagordning
5.   Val av en eller två protokolljusterare
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Framläggande av

  1. årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  2. styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat
  3. revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

8.   Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete
9.   Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om

  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelse

14. Val av revisor
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Avslutning

Förslag till val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
BE Groups valberedning inför årsstämman 2020, som har bestått av Petter Stillström (AB Traction), Johan Ahldin (The Pure Circle AB), Alf Svedulf (eget innehav) samt Jörgen Zahlin (styrelseordförande i BE Group), tillsammans representerande 45% av aktierna och rösterna i bolaget, har föreslagit att Jörgen Zahlin ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10 b)
I enlighet med pressmeddelande den 16 mars 2020 har styrelsen föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 350 612 346 kronor, inklusive årets resultat om 38 241 473 kronor, balanseras i ny räkning.

Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)
Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara 5 stycken utan suppleanter.

Förslag till fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor (punkt 12)
Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska ingen ersättning utgå.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 13)
Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Carina Andersson, Lars Olof Nilsson, Petter Stillström och Jörgen Zahlin samt nyval av Mats O Paulsson.

Mats O Paulsson, född 1958, civilingenjör. Tidigare VD för bl.a. Bravida, Strabag Scandinavia och Peab Industri och tidigare styrelseledamot i bl.a. Acando, Paroc OY och Ramirent Plc. Nuvarande styrelseuppdrag i huvudsak: ordförande i Caverion Oy och Nordisk Bergteknik AB; ledamot i Nordic Waterproofing AS och Bösarps Grus & Torrbruk AB. Mats O Paulsson är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Mats O Paulsson innehar inga aktier i BE Group.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jörgen Zahlin. Om uppdraget som ordförande skulle upphöra i förtid ska styrelsen inom sig välja ny ordförande för tiden fram till dess en ny ordförande valts av bolagsstämman.

Förslag till val av revisor (punkt 14)
Valberedningen har, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Eva Carlsvi att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen för BE Group AB (publ) (”BE Group”) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i BE Groups koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av BE Groups affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Kunderna finns framför allt inom tillverknings- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer. Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik, och produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser till kunder utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter. BE Groups vision är att vara det mest professionella, framgångsrika och respekterade stålservicebolaget på de marknader där bolaget är verksamt. En framgångsrik implementering av BE Groups affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med BE Groups ersättningspolicy för ledande befattningshavare är därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se bolagets hemsida www.begroup.com.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön
Den fasta kontantlönen för ledande befattningshavare i BE Group ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska fastställas årligen.

Rörlig kontantersättning
Den rörliga kontantersättningen ska baseras på förutbestämda, väldefinierade och mätbara finansiella mål för koncernen och relevant affärsområde och får uppgå till högst femtio (50) procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för målen. Målen för den rörliga kontantersättningen ska huvudsakligen relatera till koncernens respektive affärsområdets underliggande rörelseresultat, och därutöver kan även individuella mål fastställas. Målen ska vara utformade så att de främjar BE Groups affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till affärsstrategin eller främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom BE Group. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år.

Pensionsförmåner
För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner
Övriga förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjuk- och sjukvårdsförsäkring, bilförmån och bostadsförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Utländska anställningsförhållanden
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och övriga förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Fastställande av utfall för rörlig kontantersättning m.m.
Ersättningsutskottet ska bereda, följa och utvärdera frågor rörande rörlig kontantersättning. När mätperioden för uppfyllelse av målen för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning som dessa har uppfyllts. Bedömningar huruvida finansiella mål har uppfyllts ska baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Ersättningar till verkställande direktören beslutas av styrelsen. Ersättningar till övriga befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet.
Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Anställningstid och upphörande av anställning
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för tolv månader för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Detta har skett genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i det fall de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier (punkt 16)
För att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2021, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 26 920 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)
I syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra § 1, § 8 samt § 11 i bolagsordningen på följande sätt.

 

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

§1 Bolagets firma är BE Group AB (publ). Bolaget är publikt.

Bolagets företagsnamn är BE Group AB (publ). Bolaget är publikt.

 

§8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter. Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter. Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 

§11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraleroch kontoföring av finansiella instrument.


Majoritetskrav
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, styrelsens motiverade yttrande över förslaget till vinstutdelning och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar under punkterna 15-17, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.begroup.com, senast den 8 april 2020 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.begroup.com.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till

13 010 124. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 26 920, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


Malmö i mars 2020
BE Group AB (publ)
Styrelsen

 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post:
peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO

tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars, 2020, kl. 09.00.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.