INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Groups årsstämma 2021

20 April 2021, 15:45

BE Groups årsstämma 2021 avhölls idag, tisdagen den 20 april. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Carina Andersson, Lars Olof Nilsson, Mats O Paulsson, Petter Stillström och Jörgen Zahlin, som även omvaldes som ordförande för styrelsen.

Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1 260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet beslutades att ingen ersättning ska utgå.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av bolagets resultat
De framlagda resultat- och balansräkningarna fastställdes av stämman. Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att ingen utdelning skulle lämnas samt att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 423 621 208 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag om att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2022, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 26 920 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Ändring av bolagsordningen
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av en ny § 10 i bolagsordningen i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillåta fullmaktsinsamling och poströstning i samband med bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Christoffer Franzén, CFO
tel: +46 (0)705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.