INVESTERARE

IR-FRÅGOR

BE GROUP AB
BOX 225
201 22 MALMÖ

TEL 040 - 38 42 00 | EPOST

BE Group Q3 2020

21 October 2020, 14:00

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen minskade med 24% till 744 MSEK (977)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (13)
  • Rörelseresultatet uppgick till 4 MSEK (14)
  • Resultat efter skatt uppgick till -4 MSEK (4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 MSEK (-14)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,32 kr (0,30)

VDs kommentar
Tredje kvartalet är normalt sett ett svagare kvartal för BE Group och så även detta året. Det känns som att semesterperioden blev mer utdragen än normalt och marknadens återhämtning är och har varit långsam. Totalt minskar försäljningen med 24 procent i kvartalet men när vi summerar gör vi ändå ett något bättre underliggande resultat än föregående år och landar på 14 MSEK (13). Bakgrunden är ökad bruttomarginal i samtliga bolag och god kostnadskontroll.

God kontroll på rörelsekapitalet medförde ett kassaflöde på 1 (-14) MSEK i kvartalet och under de första nio månaderna genererades ett fortsatt positivt kassaflöde på 189 (115) MSEK.

Utöver påverkan av Covid-19 skall resultat och kassaflöde ses i ljuset av den avmattning i efterfrågan som började redan under andra kvartalet 2019 och som fortsatte under 2020.

Återhämtning inom tillverkningsindustrin men avmattning inom byggindustrin
Vi ser just nu en kontinuerlig återhämtning men osäkerheten avseende effekterna av Covid-19 på kommande kvartal är fortfarande stor. På huvudmarknaderna ses en återhämtning inom tillverkningsindustrin medan byggindustrin avmattas. Utvecklingen bevakas noggrant och vi är beredda att vidta de åtgärder som krävs samtidigt som vi med kort varsel är beredda att växla upp och möta ökad efterfrågan från såväl nya som gamla kunder.

Utvecklingen i Sverige under tredje kvartalet hämmades något av leveransproblem dels orsakat av en mindre brand i den nya produktionslinan och dels av uppstartsproblem då samtliga leveranser efter semesterperioden i Sverige skett från Norrköpingsenheten. Finska marknaden har inte drabbats lika hårt av Covid-19 men nedgången är ändå signifikant. Här kompenseras nedgången tydligt av högre bruttomarginal.

Även om tredje kvartalet var sämre än förväntat för Lecor Stålteknik har bolaget haft en positiv utveckling under året och just nu finns ingen anledning till att det inte skall fortsätta.

Framtiden
Vi fortsätter fokusera på att bygga ett bra bolag med en stabil grund för framtiden. Investeringen i Norrköping är i full drift och centraliseringen av lager och produktionsverksamhet till Norrköping tillsammans med stängningen av lagret i Malmö är i stora delar avklarad. Omstruktureringen i Baltikum löper på enligt plan och vår e-handelsportal förväntas vara klar under första kvartalet 2021.

Avslutningsvis vill jag framföra ett tack till vår personal. De har i en annorlunda tid tydligt visat på engagemang, uthållighet och flexibilitet. Med allt annat vi gör borgar detta för att vi kommer ut starkare när marknaden vänder.

Peter Andersson, VD och koncernchef

 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

 

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 14.00 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.