FINANSIELL STATISTIK

FINANSIELL STATISTIK

RESULTATRÄKNING - KONCERN

MSEK 2015 2016 2017
Nettoomsättning 4 155 3 870 4 348
Kostnad för sålda varor -3 631 -3 309 -3 729
Bruttoresultat 524 561 619
       
Försäljningskostnader -415 -395 -395
Administrationskostnader -102 -111 -123
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -123 -47 -55
Andel av resultat i joint venture 2 8 11
Rörelseresultat -114 16 57
       
Finansiella poster -48 -27 -23
Resultat före skatt -162 -11 34
       
Skatt -7 -9 -10
Periodens resultat -169 -20 24
       
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 18 10 8
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 44 40 33
       
Resultat per aktie, SEK -19,47 -1,56 1,87
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -19,47 -1,56 1,87
       

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2015 2016 2017
Periodens resultat -169 -20 24
Övrigt totalresultat      
Omräkningsdifferenser -17 20 16
Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag 15 -18 -12
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat -3 4 3
Summa övrigt totalresultat -5 6 7
Periodens totalresultat -174 -14 31