ÅRSSTÄMMA 2020

ÅRSSTÄMMA 2020

BE Groups årsstämma hålls onsdagen den 29 april 2020 kl. 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare, som:
dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdag den 23 april 2020,
dels senast torsdag den 23 april 2020, gärna före kl. 12.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdag den 23 april 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära sådan omregistrering hos sin förvaltare. 

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00 eller på bolagets hemsida, www.begroup.com. Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group AB, att. Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö, senast torsdag den 23 april 2020.

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset
Med anledningen av osäkerheten kring coronaviruset kommer BE Group att vidta nödvändiga åtgärder för att minska spridningsrisken i samband med årsstämman. Det kommer till exempel inte att erbjudas någon förtäring och sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Uppdaterad information om vilka eventuella ytterligare åtgärder som vidtas publiceras här. 

Registrera dig via vår webbanmälan >>>

Relaterade dokument
Pressrelease

Kallelse (pdf)
Fullmakt (pdf)
Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman i BE Group AB 2020 (pdf)